•  

Aktuality

Zámer prevodu - odpredaja majetku obce

 06.10.2017

PREDAJ POZEMKOV V OBCI ULIČSKÉ KRIVÉ

Predaj pozemkov v obci Uličské Krivé – zámer odpredať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

     Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 68/2017 zo dňa 05.10.2017, obec zverejňuje zámer odpredať majetok obce -  pozemky - parc. č. 2116/10 o výmere 273 m2 – druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 2116/11 o výmere 74 m2 – druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, v  k. ú. Uličské Krivé, pre p. Marcelu Čopákovú (rod. Hrickovú), bytom Uličské Krivé č. 133.

ZÁMER PREVODU MAJETKU OBCE ULIČSKÉ KRIVÉ

1)      Obec Uličské Krivé v zmysle §9a, ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o predaji majetku obce v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer odpredaja majetku vo vlastníctve obce.

2)      Predmetom zámeru odpredaja  je nehnuteľný majetok – pozemky nachádzajúce sa v obci Uličské Krivé, okres Snina, kraj Prešovský, zapísané na Správe katastra Snina pre katastrálne územie Uličské Krivé ako:

-           parc. č. 2116/10 o výmere 273 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, k. ú . Uličské Krivé

-          parc. č. 2116/11  o výmere 74 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Uličské Krivé

3)      Dôvod – nehnuteľnosti sa nachádzajú v tesnej blízkosti rodinného domu a žiadateľka ich v plnom rozsahu využíva. Keďže tvoria celok so stavbou vo vlastníctve žiadateľky pre obec sú nevyužiteľné a nadbytočné.

V Uličskom Krivom dňa  06.10.2017

                                                                                                                             Milan Sičák

                                                                                                                            Starosta obce

1 2 3 4 5

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár