•  

Aktuality

Zámer prevodu - odpredaja majetku obce

 06.10.2017

PREDAJ POZEMKOV A BUDOVY V OBCI ULIČSKÉ KRIVÉ

Predaj pozemkov a budovy v obci Uličské Krivé – zámer odpredať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

     Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 69/2017 zo dňa 05.10.2017, obec zverejňuje zámer odpredať majetok obce -  pozemky - parc. č. 417 o výmere 745 m2 – druh pozemku –   zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 418 o výmere   910 m2 – druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, v  k. ú. Uličské Krivé, ako aj budovu postavenú na daných pozemkoch, pre p. Zuzanu Michalcovú (rod. Čurhovú), trvale bytom Uličské Krivé č. 143.

ZÁMER PREVODU MAJETKU OBCE ULIČSKÉ KRIVÉ

1)      Obec Uličské Krivé v zmysle §9a, ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o predaji majetku obce v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer odpredaja majetku vo vlastníctve obce.

2)      Predmetom zámeru odpredaja  je nehnuteľný majetok – pozemky a  budova, nachádzajúca sa na pozemkoch, nachádzajúce sa v obci Uličské Krivé, okres Snina, kraj Prešovský, zapísané na Správe katastra Snina pre katastrálne územie Uličské Krivé ako:

-           parc. č. 417 o výmere 745 m2, druh pozemku –zastavané plochy a nádvoria  , k. ú . Uličské Krivé

-          parc. č. 418  o výmere 910 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria , k. ú. Uličské Krivé

-          budova nachádzajúca sa na daných pozemkoch

3)      Dôvod – nehnuteľnosti sa nachádzajú v centre obce. Pre obec sú nevyužiteľné a nadbytočné.

V Uličskom Krivom dňa  06.10.2017

                                                                                                                             Milan Sičák

                                                                                                                            Starosta obce

1 2 3 4 5

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár