•  

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 28)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
O11/2020 Nakladanie s odpadmi Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: 1. východoslovenská OZV, s.r.o.
0 €
1/2020 Predaj pozemku Odb.: Ing. Jozef Čokina
Dod.: Obec Uličské Krivé
206.4 €
01/VO/2019 Úprava okolia obecného domu Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Roman Čurha
12420.06 €
2/2019 Nájom pozemkov Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
1 €
1/2019 Predaj pozemku Odb.: Roman Čurha, Jana Čurhová
Dod.: Obec Uličské Krivé
159.63 €
1/2019 Nájom nehnuteľnosti Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Marcel Sidor
200 €
1 Dohoda o spoločnom školskom obvode Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Obec Uličské Krivé
0 €
1 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: SEWA, a.s.
0 €
38 945 Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000 €
03/18/RE Modernizácia a zvýšenie technických parametrov budovy požiarnej zbrojnice Uličské Krivé Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: REKOS spol. s r. o.
32732.46 €
č. PHZ-OPK1-2018-001420-003 Modernizácia a zvýšenie technických parametrov budovy požiarnej zbrojnice Uličské Krivé Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30000 €
1 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: NATUR - PACK, a.s.
0 €
5190039671 Úrazové poistenie Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
9.75 €
1/2018 Odpredaj pozemkov Odb.: Marcela Čopáková
Dod.: Obec Uličské Krivé
58.99 €
1 Finančný dar Odb.: Nemocnica Snina, s.r.o.
Dod.: Obec Uličské Krivé
250 €
17/35/010/46 Aplikácia §10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
0 €
17/35/012/56 Výkon menších obecných služieb Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
0 €
1 Dodatok k zmluve Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0 €
17/35/051/151 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
0 €
KO/1/2017 Vývoz komunálneho odpadu Odb.: Jana Čurhová
Dod.: Obec Uličské Krivé
0 €
  Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností
  Zmluva - Úrazové poistenie UoZ
  Zmluva o dielo
  Zmluva o bežnom účte pre príjem dotácií samospráv
  Zmluva o odovzdávaní údajov platobného styku e-Banka
  Kúpno-predajná zmluva č. 1/2011
  Úverová zmluva č. UEO 75109-2011
  Úverová zmluva č. UEO 75117-2011
  Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. UEO 75109-2011
  Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. UEO 75117-2011
  Zmluva o dielo
  Dohoda č. 40/§50j/2011
  Zmluva o výpožičke č. 176/2011/LMU
  Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác druhého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky 2011
  Zmluva číslo 11K775051 o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov - DOXX stravné lístky
  Zmluva o krátkodobej finančnej výpomoci
  Dodatok č. 1 k úverovej zmluve č. UEO 75109-2011
  Dodatok č. 1 k úverovej zmluve č. UEO 75117-2011
  Úrazové poistenie
  Zmluva o dielo
  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedníčky vlády SR
  Zmluva o dielo
  Dodatok č. 1/2012 k zmluve č. 2199/2011 o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedníčky vlády SR
  Dodatok k zmluve o dielo č. 1/2012
  Zmluva o nájme
  Kúpno-predajná zmluva č. 1/2012 - 1. strana
  Kúpno-predajná zmluva č. 1/2012 - 2. strana
  Zmluva o dielo - 1. strana
  Zmluva o dielo - 2. strana
  Kúpno-predajná zmluva č. 1/2013 - 1. strana
  Kúpno-predajná zmluva č. 1/2013 - 2. strana
  Kúpna zmluva č. 1/2013
  Kúpna zmluva č. 1/2013 - 2. strana
  Dohoda ÚPSVaR č. 32/DOS/SV
  Zmluva o nájme časti nehnuteľnosti - 1. strana
  Zmluva o nájme časti nehnuteľnosti - 2. strana
  Darovacia zmluva
  Dohoda uzatvorená podľa §10 ods.3,ods. 9 násl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
  Zmluva č. 288/2014/ORHC
  Kúpna zmluva
  Dohoda č. 32/DOS/Sv o podmienkach vykonávania menších obecných služieb
  Dohoda uzatvorená podľa §10 ods.3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
  Dohoda uzatvorená podľa §10 ods.3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
  Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb
  Zmluva o dielo
  Kúpno-predajná zmluva č. 1/2015
  Zmluva o zabezpečení technického zhodnotenia hasičského vozidla číslo PHZ-OPK2-2015/001054-055
  Nájomná zmluva - Bella Vita, n.o.
  Zmluva č. 155/POD-ZKŽP1-64/15 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny - zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku a Programu obnovy dediny - Zelená dedina
  Dohoda č. 32/§12/RAC/MOS/2015
  Kúpno-predajná zmluva č. 2/2015
  Dohoda o zrušení zmluvy
  Zmluva o dielo č. JO081215-1-1
  Zmluva o dielo č. JO081215-1-2
  Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy VMI0903201525A
  Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb
  Nájomná zmluva č. 1/2016
  Zmluva o prenájme pozemkov - Gréckokatolícka farnosť Ulič
  Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve - Bella Vita, n.o.
  Zmluva o dielo č. 9/2016 - Chemkostav HSV, a.s. Humenné
  Zmluva o vývoze separovaného odpadu - obec Ulič
  Dohoda č. 15/35/010/122
  Dodatok k Zmluve o vývoze a nakladaní s komunálnym, drobným stavebným a objemným odpadom - obec Ulič
  Zmluva č. 76134 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákonníka
  Dodávateľsko-odberateľská zmluva č. 01/2016
  Zmluva č. 139/POD-ZD2-64/16
  Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu č. 1/2016
  Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest a budúcej spolupráci
  Dohoda o vzájomnej spolupráci
  Dohoda č. 16/35/012/50
  Dodatok č. 1 k dohode č. 16/35/012/50
  Wbx, s.r.o. Zmluva číslo ZT-060217-01 o vytvorení webstránky, domény a webhostingu
  Dohoda č. 16/35/010/48

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
  Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
  Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
  Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
  Piatok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00

  Fotogaléria

  Kalendár