•  

Zmluvy


uradne.sk
 •  

Chyba 404
Stránka sa nenašla

Je nám ľúto, ale požadovanú stránku sa nepodarilo nájsť.
Uistite sa, že ste neurobili chybu v URL adrese.
Je možné, že stránka bola presunutá alebo odstránená.

  Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností
  Zmluva - Úrazové poistenie UoZ
  Zmluva o dielo
  Zmluva o bežnom účte pre príjem dotácií samospráv
  Zmluva o odovzdávaní údajov platobného styku e-Banka
  Kúpno-predajná zmluva č. 1/2011
  Úverová zmluva č. UEO 75109-2011
  Úverová zmluva č. UEO 75117-2011
  Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. UEO 75109-2011
  Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. UEO 75117-2011
  Zmluva o dielo
  Dohoda č. 40/§50j/2011
  Zmluva o výpožičke č. 176/2011/LMU
  Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác druhého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky 2011
  Zmluva číslo 11K775051 o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov - DOXX stravné lístky
  Zmluva o krátkodobej finančnej výpomoci
  Dodatok č. 1 k úverovej zmluve č. UEO 75109-2011
  Dodatok č. 1 k úverovej zmluve č. UEO 75117-2011
  Úrazové poistenie
  Zmluva o dielo
  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedníčky vlády SR
  Zmluva o dielo
  Dodatok č. 1/2012 k zmluve č. 2199/2011 o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedníčky vlády SR
  Dodatok k zmluve o dielo č. 1/2012
  Zmluva o nájme
  Kúpno-predajná zmluva č. 1/2012 - 1. strana
  Kúpno-predajná zmluva č. 1/2012 - 2. strana
  Zmluva o dielo - 1. strana
  Zmluva o dielo - 2. strana
  Kúpno-predajná zmluva č. 1/2013 - 1. strana
  Kúpno-predajná zmluva č. 1/2013 - 2. strana
  Kúpna zmluva č. 1/2013
  Kúpna zmluva č. 1/2013 - 2. strana
  Dohoda ÚPSVaR č. 32/DOS/SV
  Zmluva o nájme časti nehnuteľnosti - 1. strana
  Zmluva o nájme časti nehnuteľnosti - 2. strana
  Darovacia zmluva
  Dohoda uzatvorená podľa §10 ods.3,ods. 9 násl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
  Zmluva č. 288/2014/ORHC
  Kúpna zmluva
  Dohoda č. 32/DOS/Sv o podmienkach vykonávania menších obecných služieb
  Dohoda uzatvorená podľa §10 ods.3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
  Dohoda uzatvorená podľa §10 ods.3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
  Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb
  Zmluva o dielo
  Kúpno-predajná zmluva č. 1/2015
  Zmluva o zabezpečení technického zhodnotenia hasičského vozidla číslo PHZ-OPK2-2015/001054-055
  Nájomná zmluva - Bella Vita, n.o.
  Zmluva č. 155/POD-ZKŽP1-64/15 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny - zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku a Programu obnovy dediny - Zelená dedina
  Dohoda č. 32/§12/RAC/MOS/2015
  Kúpno-predajná zmluva č. 2/2015
  Dohoda o zrušení zmluvy
  Zmluva o dielo č. JO081215-1-1
  Zmluva o dielo č. JO081215-1-2
  Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy VMI0903201525A
  Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb
  Nájomná zmluva č. 1/2016
  Zmluva o prenájme pozemkov - Gréckokatolícka farnosť Ulič
  Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve - Bella Vita, n.o.
  Zmluva o dielo č. 9/2016 - Chemkostav HSV, a.s. Humenné
  Zmluva o vývoze separovaného odpadu - obec Ulič
  Dohoda č. 15/35/010/122
  Dodatok k Zmluve o vývoze a nakladaní s komunálnym, drobným stavebným a objemným odpadom - obec Ulič
  Zmluva č. 76134 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákonníka
  Dodávateľsko-odberateľská zmluva č. 01/2016
  Zmluva č. 139/POD-ZD2-64/16
  Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu č. 1/2016
  Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest a budúcej spolupráci
  Dohoda o vzájomnej spolupráci
  Dohoda č. 16/35/012/50
  Dodatok č. 1 k dohode č. 16/35/012/50
  Wbx, s.r.o. Zmluva číslo ZT-060217-01 o vytvorení webstránky, domény a webhostingu
  Dohoda č. 16/35/010/48

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
  Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
  Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
  Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
  Piatok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00

  Fotogaléria

  Kalendár