•  

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 53)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
323 0884 Záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu na zabezpečenie materiálno-technické vybavenie DHZO Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000 €
Príloha č. 2A k Zmluve č. PK-14042023-01 webstránka Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: digitálna samospráva, s.r.o.
0 €
PK-14042023-01 Záväzok Webexu zhotoviť dielo, t.j. webovú stránku Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: digitálna samospráva, s.r.o.
0 €
2408932284 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
476.40 €
Príloha č. 4 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 15.5.2020 Úprava základnej zmluvy Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: FÚRA s. r. o.
0 €
DODATOK 1/2023 Zmena a doplnenie ustanovení základnej zmluvy Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: FÚRA s. r. o.
0 ₴
Zmluva Poskytovanie audítorských služieb Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Ing. Matúš Karas
600 €
Zmluva o nájme nebytových priestorov Zmluva o nájme nebytových priestorov Odb.: Pozemkové spoločenstvo Rožok
Dod.: Obec Uličské Krivé
1 €
DODATOK 1/2022 Doplnenie ustanovení základnej zmluvy Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: FÚRA s. r. o.
0 €
Dohoda o spolupráci Prekládka hniezda bociana bieleho Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne
0 €
Hromadná licenčná zmluva VP/22/56495/001 Udelenie súhlasu-licencie Používateľovi0 Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
0 €
Darovacia zmluva ZML-3-63/2021-230 Darovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu-tabletový počítač Samsung Galaxy Tab A10.1 Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
0 €
4/2022 Predaj pozemku Odb.: Marián Cogan
Dod.: Obec Uličské Krivé
432.90 €
445/2022/OPR Úprava zmluvných podmienok, práv a povinnosti zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z rozpočtu PSK Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
2 500 €
3220881 Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000 €
Kúpno predajná 32022 Predaj pozemku Odb.: Roman Čurha.
Dod.: Obec Uličské Krivé
14.70 €
Kúpno predajná 2/2022 Predaj Pozemku Odb.: Marcela Čopáková
Dod.: Obec Uličské Krivé
458.10 €
Kúpno predajná 5/2022 Predaj pozemku Odb.: Vladimír Petrovka
Dod.: Obec Uličské Krivé
78.60 €
213/2021/LMU Odhŕňanie snehu na komunikáciách Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik
0 €
321 0983 Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR Odb.: Obec Uličské Krivé
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000 €
Generované portálom Uradne.sk
Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností
Zmluva - Úrazové poistenie UoZ
Zmluva o dielo
Zmluva o bežnom účte pre príjem dotácií samospráv
Zmluva o odovzdávaní údajov platobného styku e-Banka
Kúpno-predajná zmluva č. 1/2011
Úverová zmluva č. UEO 75109-2011
Úverová zmluva č. UEO 75117-2011
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. UEO 75109-2011
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. UEO 75117-2011
Zmluva o dielo
Dohoda č. 40/§50j/2011
Zmluva o výpožičke č. 176/2011/LMU
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác druhého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky 2011
Zmluva číslo 11K775051 o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov - DOXX stravné lístky
Zmluva o krátkodobej finančnej výpomoci
Dodatok č. 1 k úverovej zmluve č. UEO 75109-2011
Dodatok č. 1 k úverovej zmluve č. UEO 75117-2011
Úrazové poistenie
Zmluva o dielo
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedníčky vlády SR
Zmluva o dielo
Dodatok č. 1/2012 k zmluve č. 2199/2011 o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedníčky vlády SR
Dodatok k zmluve o dielo č. 1/2012
Zmluva o nájme
Kúpno-predajná zmluva č. 1/2012 - 1. strana
Kúpno-predajná zmluva č. 1/2012 - 2. strana
Zmluva o dielo - 1. strana
Zmluva o dielo - 2. strana
Kúpno-predajná zmluva č. 1/2013 - 1. strana
Kúpno-predajná zmluva č. 1/2013 - 2. strana
Kúpna zmluva č. 1/2013
Kúpna zmluva č. 1/2013 - 2. strana
Dohoda ÚPSVaR č. 32/DOS/SV
Zmluva o nájme časti nehnuteľnosti - 1. strana
Zmluva o nájme časti nehnuteľnosti - 2. strana
Darovacia zmluva
Dohoda uzatvorená podľa §10 ods.3,ods. 9 násl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
Zmluva č. 288/2014/ORHC
Kúpna zmluva
Dohoda č. 32/DOS/Sv o podmienkach vykonávania menších obecných služieb
Dohoda uzatvorená podľa §10 ods.3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
Dohoda uzatvorená podľa §10 ods.3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb
Zmluva o dielo
Kúpno-predajná zmluva č. 1/2015
Zmluva o zabezpečení technického zhodnotenia hasičského vozidla číslo PHZ-OPK2-2015/001054-055
Nájomná zmluva - Bella Vita, n.o.
Zmluva č. 155/POD-ZKŽP1-64/15 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny - zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku a Programu obnovy dediny - Zelená dedina
Dohoda č. 32/§12/RAC/MOS/2015
Kúpno-predajná zmluva č. 2/2015
Dohoda o zrušení zmluvy
Zmluva o dielo č. JO081215-1-1
Zmluva o dielo č. JO081215-1-2
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy VMI0903201525A
Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb
Nájomná zmluva č. 1/2016
Zmluva o prenájme pozemkov - Gréckokatolícka farnosť Ulič
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve - Bella Vita, n.o.
Zmluva o dielo č. 9/2016 - Chemkostav HSV, a.s. Humenné
Zmluva o vývoze separovaného odpadu - obec Ulič
Dohoda č. 15/35/010/122
Dodatok k Zmluve o vývoze a nakladaní s komunálnym, drobným stavebným a objemným odpadom - obec Ulič
Zmluva č. 76134 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákonníka
Dodávateľsko-odberateľská zmluva č. 01/2016
Zmluva č. 139/POD-ZD2-64/16
Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu č. 1/2016
Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest a budúcej spolupráci
Dohoda o vzájomnej spolupráci
Dohoda č. 16/35/012/50
Dodatok č. 1 k dohode č. 16/35/012/50
Wbx, s.r.o. Zmluva číslo ZT-060217-01 o vytvorení webstránky, domény a webhostingu
Dohoda č. 16/35/010/48

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár