SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Výzva

Obec Uličské Krivé, Obecný úrad, Uličské Krivé č. 45, 067 67 Ulič

Uličské Krivé, 14.4.2009

Výzva na predloženie Ponuky

( podprahová zákazka podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov )

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov organizácie: Obec Uličské Krivé
zastúpená: Milan Sičák, starosta
Adresa: Uličské Krivé č. 45, 067 67 Ulič
IČO: 00323705
DIČ: 2020794754
fax: 057/769 4181
tel: 057/769 4181
mail: obec.ulickrive@orangemail.sk
kontaktná osoba: Lenka Marčáková

2. Typ zmluvy:
Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

3. Opis zákazky
Stavebné úpravy základnej školy na spoločenské centrum obce
v rozsahu: podľa realizačnej projektovej dokumentácie

4. Predpokladaná hodnota: 145 000 € bez DPH

5. Miesto realizácie
Obec Uličské Krivé

6. Možnosť predloženia ponuky na
Celú zákazku

7. Lehota na dodanie alebo dokončenie zákazky, alebo trvania zmluvy:
začatie 07/2009 , ukončenie 12/2009.

Podmienky účasti uchádzačov:

8. Uchádzač musí splniť podmienky stanovené v § 26 vo väzbe na § 99
v nasledovnom rozsahu:


8.1 Uchádzač preukáže oprávnenie uskutočňovať stavebné práce predložením platného dokladu o oprávnení podnikať. Doklad, ktorým uchádzač dokumentuje svoju spôsobilosť k dodaniu predmetu obstarávania podľa § 26 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní nesmie byť starší ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk a musí byť predložený v origináli alebo v úradne osvedčenej fotokópii.

8.2 Uchádzač, ktorý je zapísaný v zozname podnikateľov pre verejné obstarávanie môže predložiť platné potvrdenie úradu pre verejné obstarávanie v origináli alebo úradne osvedčenej fotokópii. .

8.3 Uchádzač predloží čestné prehlásenie, že nie je v konkurze alebo v likvidácii.

8.4 Uchádzač predloží čestné prehlásenie, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávateľa, podpísané štatutárnym zástupcom.

8.5 Verejný obstarávateľ vylúči z procesu verejného obstarávania uchádzača, ak nesplnil podmienky účasti alebo ak zistí, že predložený doklad je neplatný.

9. Podmienky účasti, týkajúce sa schopnosti zrealizovať zákazku vo väzbe na § 28
v nasledovnom rozsahu:


9.1 Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledovné doklady ktorými preukazuje svoju schopnosť zrealizovať zákazku ako dôkaz, že v súčasnom období je schopný a spôsobilý riadne plniť takúto zmluvu.
Zoznamom rovnakých alebo podobných zákaziek uskutočnených za
posledných rokov.. Zoznam musí obsahovať: identifikáciu objednávateľa,
zmluvnú cenu, lehoty dodania, zhodnotenie kvality.

9.2 V prípade, že ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky údaje spracované podľa vyššie uvedených požiadaviek, verejný obstarávateľ bude túto skutočnosť posudzovať ako nepreukázanie technickej spôsobilosti uchádzača a ponuka bude vylúčená.


10 Kritériá na hodnotenie ponúk:
najnižšia cena bez DPH


11 Podmienky poskytnutia súťažných podkladov:
Súťažné podklady budú poskytnuté verejným obstarávateľom počnúc od 14.4.2009 do 28.4.2009.
Adresa, na ktorú sa majú žiadosti predložiť je uvedená v bode 1

12 Lehota na predkladanie ponúk:
Ponuky sa predkladajú do 11.5.2009 do 1400 hod.

13 Otváranie obálok s ponukami:
11.5.2009 o 1500 hod. – kancelária starostu

14 Lehota viazanosti:
Do 31.5.2009

 

Milan Sičák 
starosta