•  

Aktuality

POLONINY Trail - Zámer

 19.04.2021

Zverejnenie zámeru na prenájom časti pozemkov  k.ú. Uličské Krivé  do nájmu  nájomcu – Prešovský samosprávny kraj z dôvodu hodného osobitného zreteľa

V súlade s § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR  č. 138/1991  Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Uličské Krivé zverejňuje zámer na nájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
Predmet nájmu:
Predmetom nájmu je  nehnuteľný majetok o celkovej výmere  1932 m2  vo vlastníctve obce Uličské Krivé,  Uličské Krivé  č.46, 067 67 ,  IČO  :  00323705  ,  k.ú. Uličské Krivé, odčlenený geometrickým plánom  č. 46123628-57/2020   zo  dňa  11.1.2021, vyhotoveným GroReal, spol. s.r.o.  T.G.Masaryka   325/2, 960 01 Zvolen, IČO 46 123 628, zapísaný na 
LV  č.1,  LV  č.251   a   LV   č.832   k. ú. Uličské Krivé, a to takto  :


Parcela registra  LV Pôvodná par.č. celková výmera v m2  Druh pozemku Nová parc. č. KN-C Druh pozemku Nová výmera v m2
KN E 832 255 96 t.t.p. 2121/4 t.t.p, 10
KN E 832 255 96 t.t.p. 2121/5 t.t.p, 10
KN E 1 256/2 167 ost.pl. 2116/38 ost.pl. 98
KN E 832 2121 115 ost.pl. 2121/4 ost.pl. 17
KN E 832 2121 115 ost.pl. 2121/5 ost.pl. 14
KN E 832 417 54 zast.pl. 2116/31 zast.pl. 6
KN E 832 2116/501 9643 zast.pl. 2116/14 zast.pl. 12
KN E 832 2116/501 9643 zast.pl. 2116/19 zast.pl. 89
KN E 832 2116/501 9643 zast.pl. 2116/23 zast.pl. 78
KN E 832 2116/501 9643 zast.pl. 2116/32 zast.pl. 154
KN E 832 2116/501 9643 zast.pl. 2116/33 zast.pl. 378
KN E 832 2116/501 9643 zast.pl. 2116/40 zast.pl. 27
KN E 832 2116/501 9643 zast.pl. 2121/4 zast.pl. 4
KN C 251 189 4416 t.t.p. 189/4 t.t.p. 892
KN C 251 255/1 1115 ost.pl. 255/17 ost.pl. 143

do nájmu nájomcu – Prešovský samosprávny kraj , Námestie mieru  2, 080 01 Prešov,
IČO: 37 870 475   za nižšie uvedených podmienok:
Výška nájomného:    1 550,-  EUR

Účel nájmu: 
majetkovoprávne vysporiadanie za účelom realizácie a udržateľnosti projektu „ Dobudovanie cykloinfraštruktúry  Poloniny trail, 1.etapa Ulič-Uličské Krivé“   na úseku Ulič –Uličské Krivé  
Doba nájmu:     20  rokov
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Predmetom  nájmu  bude realizácia verejnoprospešnej stavby ako aj zabezpečenie realizácie a udržateľnosti projektu „ Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1.etapa Ulič-Uličské Krivé“   na úseku Ulič –Uličské Krivé   , s ohľadom  na  § 2  a  § 63  Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov na všeobecne prospešný účel vo verejnom záujme v športe na podporu zdravého spôsobu života obyvateľstva.  Nájomca na prenajatých pozemkoch  vybuduje cyklotrasu .
Tento zámer bude zverejnený počas plynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní pred schvaľovaním nájmu obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce : www.ulicskekrive.sk 
O  prenájme majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa je potrebné rozhodnutie obecného zastupiteľstva prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Zverejnené  na  úradnej tabuli  a  internetovej stránke  Obce  Uličské  Krivé 
od   16.04.2021   do   02.05.2021.

1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár